Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van Loaded Legends inschakelt voor cateringdiensten of het exploiteren van de foodtruck.

b. Opdrachtnemer
Loaded Legends V.O.F., vertegenwoordigd door Jelle Hoekstra en Robert-Jan Lambrichs.

 

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Loaded Legends.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

3. Aansprakelijkheid

a. Loaded Legends V.O.F. is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid (het zeer onzorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden dan wel bijzonder ondeugdelijke producten afleveren die schade bij een afnemer tot gevolg kunnen hebben) of in juridische zin onrechtmatig handelen door medewerkers van Loaded Legends.

b. Bij annulering door de opdrachtgever gelden annuleringskosten conform de annuleringsvoorwaarden zoals overeengekomen bij acceptatie van de offerte.

c. Loaded Legends staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van haar producten. Bij ziekte door voeding dient de opdrachtgever dit direct te melden.

 

4. Aanbod en acceptatie

a. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot een maand na schriftelijke verzending. Opdrachtnemer behoudt het recht om de aangeboden offerte eerder in te trekken. Acceptatie van het aanbod dient schriftelijk te geschieden. 

b. Een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de dienst te zijn voldaan, tenzij anders besproken. Indien niet voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht om de opdracht af te zeggen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele geleden schade van opdrachtgever.

c. Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de daadwerkelijke levering van de dienst deze schriftelijk annuleren. Indien de opdrachtgever buiten deze termijn annuleert, blijft hij de aanbetaling van 20% verschuldigd aan de opdrachtnemer tenzij opdrachtgever omstandigheden aan kan tonen die volgens geldende jurisprudentie als overmacht kunnen worden beschouwd.

d. Indien opdrachtnemer de opdracht annuleert, heeft opdrachtgever recht op restitutie van de aanbetaling indien deze al heeft plaatsgevonden. Restitutie vindt binnen 14 dagen plaats. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade van opdrachtgever.

 

5. Wijzigingen

a. Wijzigingen in het aantal gasten of andere aspecten van de opdracht dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de opdracht schriftelijk te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Eventuele kosten als gevolg van deze wijzigingen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

6. Betalingen

a. De aanbetaling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de dienst te zijn ontvangen. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na facturatiedatum te worden voldaan.

b. Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

7. Faciliteiten, vergunningen, verzekeringen

a. Opdrachtnemer zorgt voor de benodigde vergunningen, veiligheidsmaatregelen en verzekeringen voor de exploitatie van de foodtruck.

b. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van eventuele benodigde vergunningen voor het plaatsen van de foodtruck op de locatie van het evenement.

c. Bij het ontbreken van vereiste vergunningen door de opdrachtgever is Loaded Legends gerechtigd de opdracht te annuleren. De opdrachtgever is in dat geval een annuleringsvergoeding verschuldigd conform de annuleringsvoorwaarden. Eventuele boetes voor het ontbreken van de juiste vergunningen wordt verhaald op opdrachtgever.

 

8. Overige vergoedingen

a. Voor een opdracht binnen straal van 50 kilometer vanaf het correspondentieadres worden € 50 voorrijkosten in rekening gebracht. Buiten een straal van 50 kilometer vanaf het correspondentieadres worden € 75 voorrijkosten in rekening gebracht

b. Eventuele parkeerkosten en vergunningskosten voor het plaatsen van de foodtruck op locatie worden doorberekend aan de opdrachtgever.

c. Indien er door opdrachtgever meer goederen worden afgenomen dan overeengekomen, komen deze op basis van meerprijs ten koste van opdrachtgever. 

 

9. Tijdsduur

a. De aanvangs- en eindtijd van de opdracht worden in onderling overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld en schriftelijk bevestigd.

b. Loaded Legends zal minimaal 30 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig zijn om de foodtruck gereed te maken voor de dienstverlening.

 

10. Productinformatie 

a. Loaded Legends verstrekt informatie over allergenen en ingrediënten van haar producten conform de geldende wetgeving.

b. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor allergische reacties of calamiteiten met betrekking tot allergenen indien de opdrachtgever of een van zijn/haar gasten geen voorafgaande navraag heeft gedaan over allergenen.

 

11. Klachten en geschillen

a. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het evenement, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

b. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

 

12. Gegevensbescherming

a. Loaded Legends gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt deze conform de geldende privacywetgeving.

b. Persoonsgegevens worden tot 30 dagen na de opdracht bewaard zodat communicatie achteraf mogelijk is wanneer dit nodig blijkt.

c. Loaded Legends deelt geen gegevens van opdrachtgevers met derden tenzij opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

d. Gegevens van opdrachtgevers worden slechts gebruikt voor communicatieve doeleinden omtrent de opdracht. 

 

13. Contactinformatie

Correspondentieadres: Kamillestraat 8, 6602BT Wijchen

E-mail: info@loadedlegends.nl

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van zowel Loaded Legends als haar opdrachtgevers.